Velkommen til NFSU

Nordisk Forening for Spedbarnsutvikling  er den nordiske grenen av World Association for Infant Mental Health , hvis hovedformål er å øke fokuset på kunnskap om psykisk helse i sped-og småbarnsalderen.

 

Årets NFSU konference den 11-12 november 2021 i København (udsolgt)

Hovedkonferencens tema er: Med blikket på barnet

Mere om årets tema:

Styregruppen ønsker med dette tema at sætte fokus på barnet og dets udtryk og reaktioner. Vi vil gerne fokusere på den problemstilling, at barnet kan have tendens til at forsvinde lidt i samspils- undersøgelser/beskrivelser, hvor meget fokus ofte går på forældrenes oplevelse, udtryk og reaktioner. Gennem forelæsninger og drøftelser ønsker vi at øge kundskaben om hvad og hvordan vi kan belyse, forstå og beskrive barnet og dets reaktioner ift. forskellige situationer og spørgsmål.

Se under fliken Konferenser för program i PDF-format för utskrift.

Program dag 1 ”Med blikket på barnet”

08.30 – 10.00 Registrering og kaffe

10.00 – 10.10 Velkommen! Anja Molbeck Andersen, leder af NFSU

10.10 – 10.30 De første 1000 dager i Norden-
Foreløpige resultater fra et pågående prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd. Oplægsholdere; Gun-Mette Røsand og Kari Slinning

10.30 – 11.00 Lynne Murray: The psychology of babies; how relationships support development from birth to two. Specific facets of parenting link to specific child outcomes. ‘Is there something special about book-sharing?’ (online presentation)

11.00 – 11.15 pause

11.15 – 12.00 Lynne Murray: The psychology of babies (fortsat)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 WARM projektet: opfølgning i forhold til børn af forældre med psykiske lidelser ved Susanne Harder, Katrine Rødher og Sofie Stender, Københavns universitet

13.30 – 14.00 Teija Anke: Små barn med psykisk sjuk förälder -effekter på interaktionsmönster

Kort Pause

14.10 – 14.50 ««Mothering the mother – men hva med barnet?» Refleksjoner og erfaringer fra praksisfeltet».

v/Heidi Fjeldheim og Hege Syversen Smerud, sped- og småbarnsenheten Ahus, BUP ØR.

14.50 – 15.20 Pause

15.20 – 15.50 Sebastian Lundström: The rise of autism spectrum disorder: Artefact or reality?

Der afholdes Årsmøde umiddelbart efter denne konferencedag.

 Der afholdes get-together og festmiddag fra kl. 18.30

Program dag 2

«Samspillsobservasjon av foreldre og barn – hvilke metoder benyttes i sosial-og helsetjenestene i Norden og hvilke egner seg best for klinisk bruk og hvilke egner seg best for forskning?»

Mere om tema; Systematiske observasjoner av samspill mellom foreldre og barn er en viktig informasjonskilde i vurdering av barnets omsorgssituasjon, men det er liten kunnskap om hvor pålitelig innhenting av slik informasjon er. Bruk av samspillsobservasjoner krever spesifikke metodeferdigheter, både når det gjelder praktisk gjennomføring og tolkning av informasjonen som fremkommer, men også med hensyn til vurdering av nytte i undersøkelse-og tiltaksarbeid. Derfor inkluderer metodeferdigheter en reflektert holdning til muligheter og begrensninger ved å bruke systematiske samspillsobservasjoner.

09.00 – 09.30 Introduktion v/ Kari Slinning med fokus på bruk av strukturerte samspillsmetoder

09.30 – 10.00 Crowell- metoden (Crowell & Feldman) v/ Heidi Jacobsen

10.00 – 10.30 Pause med kaffe

10.30 – 11.10 Coding Interactive Behavior (CIB, R.Feldman) v/ Gun-Mette Røsand, samt drøftelse ved Susanne Harder og Katrine Rødher

11.10 – 11.40 Care Index (Pat Crittenden) v/ Eline Hagvoll Trudvang

11.40 – 12.10 Emotional availability scales (EAS, Z. Biringen) v/ Kristin Lund

12.10 – 13.15 Lunch

13.15 – 13.45 Marchack Interaction Method (MIM, A. Jernberg ) v/ Amalie Vatne Brean og Katrin Bernstad

13.45 – 14.15 Parent-Child Early Relational Assessment Scale (PC-ERA, R. Clark) v/ samt The brief parent-child early relational assessment (B-ERA, R. Clark) v/Roseanne Clark, online presentation

14.15 – 14.45 Pause med kaffe

14.45 – 15.15 Oppsummering av likheter og forskjeller, styrker og svakheter

Program for prækonferencen den 10. november 2021

Kaffe från 9.30

Praekonferens kl.10-00-16.00 med lunch 12.15-13.15

Prekonferensen kommer att ge en introduktion till Child-Parent Psychotherapy (CPP), en relationsbaserad och traumafokuserad behandlingsmetod för barn 0–6 år.

Förutom presentationer/föreläsning kommer deltagarna även att få öva praktiskt och diskutera i mindre grupper. Målgruppen för prekonferensen är kliniker som arbetar med behandling av små barn och deras omsorgsgivare.

CPP lämpar sig väl för barn som varit med om olika typer av stressfyllda livshändelser som påverkat relationen mellan förälder/omsorgsperson och barn. Det kan gälla enstaka svåra händelser till komplex och långvarig utsatthet, såsom: Olyckor, separationer, egen eller förälders utsatthet för våld och övergrepp, omsorgssvikt, psykisk eller somatisk sjukdom hos förälder, medicinska trauman eller erfarenheter av krig och migration.

I behandlingen möter man i huvudsak barn och förälder/omsorgsperson tillsammans.

CPP har sin grund i anknytningsteori, integrerat med traumateori, psykodynamisk teori, kognitiv beteendeteori, och social inlärningsteori. CPP fokuserar även på kontextuella faktorer, familjens kultur, och historiska trauman. CPP är manualbaserad och har gott vetenskapligt stöd.

Prekonferensen afholdes av Pamela Massoudi, Guro Vigestad & Anita Krøvel-Velle,  CPP-utbildare i Sverige respektiv Norge.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

 

Kære medlemmer

Velkommen til NFSU’ nye hjemmeside

Styregruppen i NFSU har det sidste år arbejdet med at fornye NFSU’s hjemmeside og vi har glædet os til at præsentere denne for alle. Vi er i samarbejde med Nordic Marce indgået en aftale med et firma, som har hjulpet os med at opbygge et helt nyt format for hjemmesiden, så det både er mere funktionelt, samt bl.a. bedre forbundet med sociale medier mm.

NFSU konference 2021 i København

Vi har i NFSU styregruppen endvidere haft fokus på planlægning af næste NFSU konference  som fortsat vil blive afholdt på Scandic Falkoner i København. Konferencen afholdes den 11-12 november 2021, samt prækonference den 10. november.

Tema for NFSU konferencen er fortsat: Med blikke på barnet

Styregruppen ønsker med dette tema at sætte fokus på barnet og dets udtryk og reaktioner. Vi vil gerne problematisere at barnet kan have tendens til at forsvinde lidt i samspilsundersøgelser/beskrivelser, hvor meget fokus ofte går på forældrenes oplevelse, udtryk og reaktioner. Gennem forelæsninger og drøftelser ønsker vi at øge kundskaben om hvad og hvordan vi kan belyse, forstå og beskrive barnet og dets reaktioner ift. forskellige situationer og spørgsmål. Vi er ved at lægge sidste hånd på programmet hvorefter det sendes ud sammen med information omkring tilmelding mm.

NFSU og den aktuelle covid 19 situation

Idet at NFSU konferencen kommer til at blive udsat et år pga. den aktuelle covid 19 situation, betyder det også, at det ikke har været muligt at afholde årsmøde som vanligt i 2020. På denne baggrund er valg til styregruppen også udskudt et år. Alle aktuelle medlemmer af styregruppen har indvilliget i at sidde et år ekstra pga. af den aktuelt usædvanlige covid 19 situation. Vi har i styregruppen også besluttet at betalt medlemskab af NFSU i 2020 også dækker medlemskab i 2021.

Styregruppen består af:

Katrin Bergstad, Sverige (sekretær)

Pamela Massoudi, Sverige (svensk kasserer)

Kari Slinning, Norge (styregruppemedlem)

Vibeke Moe, Norge (norsk Kasserer)

Benedicte Engstrup, Danmark (dansk Kasserer)

Anja Molbeck Andersen, Danmark (leder/formand)

Styregruppemøder/aktiviteter

Styregruppen har ikke haft mulighed for at mødes fysisk i 2020 pga. den aktuelle covid 19 situation, men har haft jævnlige online møder. Hovedfokus for styregruppemødet var at planlægge og forberede årets konference, men der har også været fokus på andre temaer som økonomi, hjemmeside, sociale medier mm.

Jeg vil takke medlemmerne for tilliden til at kunne deltage i arbejdet med NFSU’s udvikling. Jeg vil også gerne takke styregruppen for et godt samarbejde i styregruppen, trods den vanskelige og uforudsigelige tid vi lever i lige nu. Det gør styregruppens vanlige fokuspunkt på konferenceplanlægning, specielt på tværs af landegrænser, meget vanskelig og har gjort at vi har måtte tage nogle svære beslutninger . Der er stort engagement ift. planlægning af den kommende NFSU konference og vi ser frem til en fagligt spændende konference.

På vegne af styregruppen i NFSU, København, 08.04.2021

Anja Molbeck Andersen

Leder NFSU

Rull til toppen