Styret

Styret i NFSU

Nordisk Förening för Spädbarns Utveckling är en förening för professionella inom området «Infant Mental Health». Kliniker, forskare och studenter möts här, och vid vår årliga konferens utbyts erfarenheter och samarbeten mellan de nordiska länderna.

Styrelsen utgörs av sex personer, två från de respektive medlemsländerna Norge, Danmark och Sverige. Vi har därutöver ytterligare en adjungerad medlem från det land som håller konferensen.

Sanne Kirstine Holst

Sanne Kirstine Holst, ordförande/leder

Danmark

Karin Colliander, sekreterare

Sverige
Karin Colliander är psykolog och specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi. Hon har sedan sin examen 2001 arbetat med föräldrar och små barn, bland annat inom mödra- och barnhälsovården samt på en barnmedicinsk mottagning. Idag arbetar hon som verksamhetsutvecklare inom Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Västra Götaland samt leder ett projekt kring tidiga insatser till barn 0–5 år med psykisk ohälsa i Västra Götalandsregionen. Karin är svensk utbildare i bedömningsmetoden Parent-Infant Interaction Observation Scale (PIIOS), en metod som bedömer samspelet mellan föräldrar och spädbarn (2 till 7 månader).

Unni Tranaas Vannebo

Norge

Pamela Massoudi, svensk kassör

Sverige
Pamela Massoudi är psykolog och adjungerad lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av psykologiskt arbete med späda- och små barn och deras familjer. Pamela arbetar i et småbarnsteam på BUP i Region Kronoberg, och har tidigare arbetat både inom Barnhälsovården och inom somatisk barnsjukvård. Hennes forskningsområden rör dels psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar, med ett särskilt fokus på fäder, dels behandling av traumatiserade späda och små barn. Pamela är svensk utbildare i behandlingsmetoden Child -Parent Psychotherapy (CPP), en relationell och traumafokuserad behandlingsmetod för barn 0-5 år.

Anne Windfeld , dansk kasserer

Danmark

Heidi Fjeldheim, norsk kasserer

Norge
Rull til toppen