Styret

Styret i NFSU

Nordisk Förening för Spädbarns Utveckling är en förening för professionella inom området «Infant Mental Health». Kliniker, forskare och studenter möts här, och vid vår årliga konferens utbyts erfarenheter och samarbeten mellan de nordiska länderna.

Styrelsen utgörs av sex personer, två från de respektive medlemsländerna Norge, Danmark och Sverige. Vi har därutöver ytterligare en adjungerad medlem från det land som håller konferensen.

Hege Andreassen, ordförande/leder

Sverige
Hege Andreassen är leg. psykolog. Hon har arbetat i många år inom Mödra- och barnhälsovården och jobbar på numera på Psykologmottagning föräldraskap och små barn i Göteborg. Hege har ett stort intresse för graviditet samt att jobba med de minsta barnen. Hege har jobbat med ett flertal behandlingsmetoder och har nu stort fokus på samspel och har sedan fem år jobbat med samspelsmetoder så som VIPP-SD och WWW.

Unni Tranaas Vannebo, sekreterare

Norge
Unni Tranaas Vannebo er helsesykepleier og er ansatt ved Seksjon Sped- og Småbarn ved RBUP Øst og Sør. Hun er opptatt av de minste barna og det å komme tidlig til for å hjelpe barnet og familien sammen. Hun er mastertrener og nasjonal koordinator i Newborn Behavior Observation (NBO) og har som hovedjobb å holde opplæringer i NBO metoden. Hun holder også opplæringer i Alarm Distress Baby Scale (ADBB).

Sanne Kristine Holst

Danmark

Bibbi Lindahl, svensk kassör

Sverige
Bibbi Lindahl är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med barn- & ungdomsinriktning och specialist i psykologisk behandling. Hon har arbetat på BUP i Örnsköldsvik sedan praktiken 2002 med fokus på de små barnens utveckling samt driver eget företag sedan 2016. Bibbi har arbetat integrativt med ett flertal behandlingsmetoder, inledningsvis med Theraplay och DBT, senare bl a TF-KBT, Affektfokuserad korttidsterapi, IPT-A, dynamisk barnterapi, EMDR och strukturell dissociation utifrån S. Boon. Hon arbetar idag både i ett småbarnsteam med CPP och barnterapi och i ett DBTteam samt sitter i en länsövergripande utvecklingsgrupp för BUP i Västernorrland. 2014 tog hon tillsammans med kollegan Sofia Rocksén fram en transdiagnostisk föräldragruppsbehandling, Perspektiv. Syftet var att hjälpa föräldrar till barn med svår dysregleringproblematik att få fler redskap att förstå barnets beteende och hantera både sina egna och barnets känslomässiga reaktioner, samt stärka föräldramentalisering och anknytning. Perspektiv har teoretisk utgångspunkt i interpersonell neurobiologi och är främst grundad i metoderna DBT och Theraplay.

Anne Windfeld Pedersen , dansk kasserer

Danmark
Mit navn er Anne Windfeld Pedersen og jeg er 42 år gammel. Jeg er uddannet psykolog i 2008 og autoriseret i 2011. Jeg har altid haft en særlig interesse i mennesker og deres historier og har allerede, inden jeg blev uddannet psykolog arbejdet med mennesker i alle aldre (både på plejehjem, i vuggestuer, børnehaver, på opholdssteder og mange andre steder).Aktuelt er jeg kommunalt ansat ved pædagogisk psykologisk rådgivning i Vesthimmerlandskommune, hvor jeg de sidste mange år næsten kun har arbejdet med spæd- og småbørn fra 0-6 års alderen (før-skolealderen) og ikke mindst de vokse omkring børnene.

Mine tætteste samarbejdspartnere er udover forældrene, bl.a. pædagoger, dagplejepædagoger, logopæder, fys. og ergo-terapeuter, socialrådgivere og sundhedsplejersker. Jeg har også tidligere arbejdet med ældre børn både ved PPR samt i børnepsykiatrien, hvor jeg var ansat fra 2009 og frem til 2011. Aktuelt foretager jeg fortsat udredninger på konsulent-basis for psykiatrien, primært ift børn med autisme og/eller ADHD. Teoretisk er jeg meget inspireret af bl.a Susan Hart og det neuroaffektive, ligesom jeg er vild med Bruce Perry og for nogle år siden bl.a. har taget en uddannelse indenfor NMT (The Neurosequential Model of Therapeutics). Begge tilgange har et særligt fokus på den tidlige udviklings betydning for barnets fremadrettede udvikling og vægter den tidlige og forebyggende indsats højt, hvilket stemmer virkeligt godt overens med mit værdisæt.

Heidi Fjeldheim, norsk kasserer

Norge
Heidi Fjeldheim er spesialist i barn og unges psykiske helse. Hun har lang og bred erfaring fra Norge og Brasil med gravide, sped- og småbarn, ungdom og familier i ulike settinger: Oppsøkende gatearbeid, sosialt arbeid i slum, akutt- , utrednings- og behandlingsinstitusjoner for barn og ungdom, hjemmebaserte tiltak i barnevernet og utredning og behandlingsarbeid med sped- og småbarn ved BUP Øvre Romerike, Ahus. Heidi er Marte Meo terapeut, Psykodramaterapeut og er sertifisert i NBAS, PCERA, PI, PDI, ARR og Engleintervjuet.   Nå jobber hun som spesialrådgiver ved RBUP med ulike sped- og småbarnsutdanninger og er PhD kandidat i psykologi ved UiO. Temaet for doktorgradsarbeidet er: "To repeat or not to repeat: How to prevent intergenerational transmission of adverse childhood experiences”
Skroll til toppen