Digitala lunchföreläsningar för medlemmar 2023

Kommande lunchföreläsningar:

Torsdag 31 augusti 12.15:
Sofie Aamand Beyer, doktorand/PhD-student vid Baby-Lab i Århus,

Sofie berättar om sitt pågående forskningsprojekt om spädbarns sociala och kognitiva utveckling.

I samarbejde med den udviklingspsykologiske forskningsenhed BabyLab på Aarhus Universitet undersøger Sofie udviklingen af to vigtige evner i spædbarnsalderen: forsinket imitation og intentionsforståelse. Formålet er at udforske de tidligste manifestationer af disse evner samt hvordan evnerne er relaterede. Projektet indebærer, at knap 200 spædbørn fordelt på fire aldersgrupper besøger laboratoriet to dage i streg. Her indgår børnene i flere forskellige opgaver, der kan bidrage med at kaste lys over de tidligste manifestationer af børns forståelse for deres sociale omverden i 6-, 8-, 10- og 12-månedersalderen.

Til frokostforelæsningen vil Sofie introducere den eksperimentelle forskning, der finder sted i BabyLab, og præsentere baggrunden for sit Ph.d.-projekt. Desuden vil hun dele videoer, der giver indblik i proceduren og foreløbige resultater omkring spædbørns udvikling i det første leveår.

Fredag 8 september, 12.15:
Monica Lidbeck fil.dr och psykolog .

Monica berättar om delad föräldraledighet utifrån sin avhandling ”Sharing & Caring: Division of parental leave from a psychological perspective»

Monica Lidbeck är psykolog inom Central Barnhälsovård och Central Mödrahälsovård i Västra Götalandsregionen, Sverige. Hon disputerade 2020 vid Göteborgs Universitet med avhandlingen ”Sharing & Caring. Division of parental leave from a psychological perspective”.

Monica Lidbeck har i sin avhandling undersökt hur delad föräldraledighet påverkar föräldrars upplevelser av sitt föräldraskap, samspelet mellan föräldrarna och hur nöjda de är med balansen mellan familjeliv och arbetsliv. Resultaten visade att delad föräldraledighet verkade ha störst betydelse för papporna. De pappor som hade tagit ungefär hälften av föräldraledigheten under spädbarnstiden upplevde mindre föräldrastress och kände sig mer trygga i rollen som förälder än de som hade tagit ut mindre ledighet än sin partner. De uppfattade också kvaliteten på sin parrelation som bättre än de pappor som inte hade delat lika.

Under lunchföreläsningen berättar Monica om sin forskning och om vilka implikationer hon tänker att resultaten kan ha på föräldraskap, föräldraledighet och parrelationen hos nyblivna föräldrar idag.

 

Genomförda lunchföreläsningar:

Måndag 24 april, 12.15:  Psykolog/postdoc Ida Egmose Pedersen berättar om det danska projektet «Förstå din baby».

Skroll til toppen