nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

Unik tvärfacklig späd- och småbarnsutbildning på hög kunskapsnivå vid Psykologiska institutionen

Unik tvärfacklig späd- och småbarnsutbildning på hög kunskapsnivå vid Psykologiska institutionen i Stockholm med start 4 mars 2019. Missa inte tillfället att fördjupa dina kunskaper i «Infant Mental Health».

Passar alla yrkesgrupper som arbetar med späda och små barn 0-6 år inom barnhälsovård, förskola, BUP, Socialtjänst med flera. Sista ansökningsdag 1 februari. Läs mer här:

https://www.psychology.su.se/samverkan/uppdragsutbildning/itb-s-kurser

 

 

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

NFSU konferanse 2018

Velkommen til NFSUs årliga konferens  – 10 – 11. oktober 2018  ved Elite Hotel Savoy, Malmö

Späda och små barns utveckling -Men papporna då?

Kunskap från forskning och klinisk verksamhet kring hur man kan tillvarata och utveckla barnets relation till båda föräldrarna

Med årets tema på NFSU konferensen vill vi lägga fokus på att det lilla barnet oftast utvecklas i relationen till båda sina föräldrar.

Kanske måste vi ställa oss frågan om vi fortfarande betraktar pappan/den icke-födande föräldern som nummer två ur barnets perspektiv? Vad får det i så fall för konsekvenser för barnet och den hjälp vi erbjuder?

Med temat hoppas vi på att bli bättre på att uppmärksamma såväl risker som möjligheter i barnets relation till sina pappor.

Keynote Speakers är Professor Paul Ramchandani från Cambridge University och visiting Professor at Imperial College i London och Docent Elia Psouni från Lunds universitet.

Därutöver föreläser en rad kliniker och forskare från de nordiska länderna däribland Monica Hedenbro och Svend Aage Madsen.

Prekonferans 9 oktober -NBO

Vid årets prekonferens inbjuds du till att lära känna Newborn Behavior Observation System, NBO.

Kari Slinning, psykolog och metodansvarig för NBO i Norge och Unni Tranaas Vannebo, sjuksköterska/ Nationell koordinator/NBO-utbildare kommer att introducera dig till de mest centrala delerna av metoden NBO.

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

NFSU lyser ut to reisestipender for medlemmer som ønsker å delta på WAIMH-kongressen i Roma 26.-30. Mai 2018.

Det er følgende vilkår for tildeling av stipend:

* To NFSU-medlemmer støttes med kr 5.000.- hver i lokal valuta (det vil si norske, danske eller svenske kroner avhengig av om medlemmet er norsk, svensk eller dansk).

* Det er videre en forutsetning at man har fått akseptert en presentasjon som skal holdes på WAIMH-konferansen. Både de som har fått antatt poster og de som har fått antatt såkalt oral
presentation kan søke. Er det mange søkere som har fått antatt en oral presentation, vil disse bli foretrukket.

* Styret i NFSU tar beslutningen om hvem som får tildelt stipend.

* Et vilkår for å få tildelt stipend er at arbeidsgiverene ikke betaler for kostnadene med å delta på konferansen.

* En søknad til styret sendes inn via web-siden, nfsu.org@gmail.com. Med søknaden må det vedlegges bekreftelse på at man har fått akseptert sin presentasjon fra WAIMH.

* Svar fra WAIMH skal nå foreligge for de som har fått sitt bidrag antatt og dermed har vi satt søknadsfristen til NFSU til 20. mars 2018.

Vennlig hilsen fra Styret i NFSU

nyhedsbrev-for-nordisk-forening-for-spaedborns-udvikling

Første annonsering! /First announcement

Sett av dagene 10.-11. oktober for årets NFSU konferanse som i år arrangeres i Malmø.

Tema for konferansen er «Den andre forelderen/den ene forelderen». Årets konferanse vil ha fokus på fedres rolle for sped- og småbarns utvikling. Vi vil også fokusere på enslige foreldre, separerte foreldre og likekjønnede foreldre, i denne livsfasen, både ut fra et klinisk og et forskningsmessig perspektiv.

Første dag har vi vært så heldige å få Professor Paul Ramchandani som key note speaker. Professor Ramchandani er barnepsykiater, kliniker og forsker. Han har forsket mye på tidlig samspill mellom spedbarn og fedre, og ledet spennende longitudinelle studier av fedres betydning for barnets videre utvikling. Han har i mange år vært tilknyttet Imperial College i London og helt nytt av året er at han har blitt utnevnt som den første LEGO professoren i lek ved universitetet I Cambridge

Vår key note speaker andre dag er Associate Professor Elia Psouni. Hun arbeider ved Lund Universitet og har blant annet gjort spennende forskning på depresjon hos fedre, og er dessuten opptatt av tilknytning som en sentral måte å forstå utviklingsprosesser på.

Blant andre foredragsholdere du vil møte disse dagene kan vi nevne barnepsykolog og forsker Malin Bergstrøm, ved Karolinska Institutet Sverige. Hun har blant annet har forsket på betydningen av delt versus ikke-delt omsorg for små barn når foreldre går fra hverandre.

Du vil også møte psykolog, forsker og klinisk specialist, Sven Åge Madsen, Danmark, og psykologspesialist og doktorgradsstipendiat Thomas Skjøthaug, Norge, som begge på ulike måter er opptatt av fedres psykiske helse i svangerskap og barseltid og hvordan man kan forstå og behandle dette.

9. oktober arrangeres prekonferanse hvor Newborn Behavior Observation (NBO) presenteres. Dagen vil ledes av Psykolog Kari Slinning og helsesøster Unni Tranaas Vannebo fra Norge.

Vi kommer tilbake med nærmere program og flere detaljer om konferansen ganske snart.