OM NFSU/NAIMH

Nordisk Förening för Spädbarns Utveckling är en förening för professionella inom området «Infant Mental Health». Kliniker, forskare och studenter möts här, och vid vår årliga konferens utbyts erfarenheter och samarbeten mellan de nordiska länderna. Styrelsen utgörs av sex personer, två från de respektive medlemsländerna Norge, Danmark och Sverige.

Här hittar du föreningens stadgar som du kan ladda ned som pdf-fil:

NFSU Stadgar 2012

Nuvarande styrelsen består av:

Ordförande/leder Anja Molbeck Andersen, Danmark

Billede af mig 1

Uddannet psykolog ved Københavns universitet i 2000 og har været autoriseret siden 2002. Har siden 2001 arbejdet som psykolog inden for børne- og familieområdet, henholdsvis psykiatrisk og kommunalt regi, både i Danmark og i Norge. Ansat ved Familieklinikken, børne- og ungdomspsykiatrien ved Vest Agder Sygehus, Norge i 2001-2002. Havde i denne sammenhæng både familieterapeutiske og individuelle udrednings- og behandlingsforløb for de 0-18 årige og deres familier. Jeg havde endvidere legeterapeutiske behandlingsforløb, konsulent- og undervisningsfunktion for daginstitutioner/skoler, samt varetog psykiatrisk akutfunktion på kombineret somatisk og psykiatrisk skadestue. Jeg havde tæt samarbejde med voksenpsykiatrien, da forældrene ofte havde egne psykiatriske problemstillinger. Fra 2002-2015 ansat som klinisk psykolog ved Familiehuset og ”Ung familie på vej”, Brøndby kommune. Min psykologfunktion i Brøndby kommune fungerer i en delt stilling mellem familieterapeutisk behandlingsarbejde i Familiehuset efter serviceloven § 52 og 11,3 og kommunes forbyggende tilbud ”Ung familie på vej” til unge familier og deres børn op til 3 år.  Begge psykologfunktioner er rettet mod familieterapeutisk arbejde med psykisk skrøbelige og usikre forældre, som oplever kontakt- og tilknytningsvanskeligheder i forhold til deres børn, og som derfor også har det vanskeligt i forhold til at sætte relevante grænser/ rammer for deres børn. Aktuelt  ansat ved Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, ambulatorium for spæd- og småbørn (tidligere Mini Q). Vi dækker region Hovedstadens optagelsesområde. Mine psykologfaglige opgaver er udredning og behandling af spæd- og småbørns egne vanskeligheder (0-3 år), udredning og behandling af samspilsvanskeligheder i forældre/barn relationen. Jeg varetager også forebyggende indsats ift. psykisk sårbare gravide og nyblevne forældre med psykisk sårbarhed med henblik på at sikre barnets psykiske og fysiske trivsel og udvikling, samt at støtte forældre-barn relationen og tilknytningsprocessen. Min psykologfaglige hovedinteresse har de sidste mange år været spæd- og småbørns området, med specielt fokus på tidlig indsats ift. tilknytning- og samspilsvanskeligheder.

 

Katrin-Bernstad

Katrin Bernstad, Sverige

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och utbildad handledare. Sedan 2002 har jag arbetat på Viktoriagården, en enhet inom barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö, där man bedriver relationsbehandling med gravida och små barn mellan 0-4 år och deras föräldrar. Vid sidan av behandlingsarbetet handleder jag andra späd- och småbarnsverksamheter och behandlare av äldre barn på BUP i Region Skåne. Jag undervisar och handleder även på Lunds Universitets psykoterapeututbildningar. Jag föreläser om anknytning, affektiv utveckling och behandlingsarbete förälder/barn i Sverige och i andra nordiska länder. Jag har mitt hjärta i det kliniska arbetet med små barn och deras föräldrar men även ett stort intresse för teori och metodutveckling. Under åren har jag intresserat mig särskilt för att beskriva och vidareutveckla Viktoriagårdens behandlingsmodell och har bl a utarbetat en metod för hur man kan använda mindfulness i arbetet med spädbarnsföräldrar med ångestproblematik.

kari_rbup2016

Kari Slinning, Norge

Kari Slinning er utdannet psykolog i 1990 og var tilknyttet Aline spedbarnsenter i Oslo i 16 år dels som kliniker og dels som stipendiat. Hun disputerte i 2004 med graden Dr.psychol. ved Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet omhandlet en prospektiv, longitudinell undersøkelse av barn som var eksponert for opiater og andre rusmidler i fosterlivet. Hun er nå leder for Seksjon sped-og småbarn ved RBUP Øst og Sør, Norge. Hovedinteresser er rus-og psykisk helseproblematikk hos foreldre i graviditet, sped-og småbarnsfasen, tidlig identifisering og iverksetting av effektive tiltak som fremmer en trygg og utviklingsfremmende relasjon mellom foreldre og barn. Kari Slinning har vært involvert i en rekke forskningsprosjekter innen disse temaene. De siste 12 årene har Slinning jobbet mye med opplæring og implementering av kartleggings-og utredningsmetoder (EPDS, ADBB, ASQ og Bayley), samt med tilknytningsbaserte intervensjoner som the Newborn behavioral Observation (NBO) systems, Circle of Security (COS Virginia) og Attachment Biobehavioral Catchup (ABC).

 

pamela

Pamela Massoudi, Sverige

Pamela Massoudi er klinisk psykolog og adjungerad lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hun har lang erfaring i psykologisk arbeid med sped- og småbarn og deres familier. Pamela arbeider i et småbarnsteam i BUP i Region Kronoberg, men har tidligere arbeidet både i helsestasjon og med barnemedisin. Hennes tidligere forskning har handlet om psykisk uhelse hos nyblivne foreldre med et spesielt fokus på fedre. Pamela har arbeidet klininsk med CPP siden 2013 og driver med utdanning i CPP i Sverige Child -Parent Psychotherapy (CPP) er en samspillsrettet og traumefokusert behandlingsmetode for barn 0-5 år som har opplevd traumatiske hendelser, for eksempel, vold, seksuelle overgrep, flukt, alvorlige ulykker og medisinske traumer. Viktige mål i behandlingen er at forelderen/den voksne skal forstå barnets reaksjoner samt utvikle ulike måter å støtte barnet på, blant annet gjennom dyadisk affektregulering.

dsc00838-2

Benedicte Engstrup, Danmark

Uddannet sygeplejerske i 1981. Uddannet sundhedsplejerske i 1991 fra Aarhus. Ansat blandt andet i Røde kors , Rigshospitalets psykiatriske børneafdeling , Barselsgang Herlev Sygehus. Børneafdeling L50 Glostrup som Shpl Røde kors, Aalborg kommune ,Jammerbugt kommune, Rebild Kommune. Undervist i Cos Parenting . Er ADBB certifiseret Småbørnskonsulent uddannet Thoftemosegaard. Spædbarnsterapi m.m.  Har haft 11 år med i bestyrelsen for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og ansvarlig for konferencer m.m. I mit arbejde særligt optaget af tilknytning , 0-6 års alderen , graviditet , forældrerolle, Deltaget via FS10 i forskellige sammenhænge hos f..eks Småbørnsalliancen. Gennem 13 år aktiv i Familieambulatoriet Aalborg og frivillig i Cafeen, hvor mødre med tidl misbrug kommer. Jeg har altid brændt for sundhedsplejen og børnenes trivsel og gør meget ud af at udbrede viden udenfor og indenfor sundhedsplejens område.

 

vibeke-moe_2019-1

Vibeke Moe, styremedlem med spesielt ansvar for internasjonale kontakter

Vibeke Moe er Dr. Psychol., og er ansatt ved Klinikk for barn og familier ved Psykologisk institutt, ved Universitetet i Oslo. Hun er også psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har tidligere vært tilknyttet Aline spedbarnsenter, Nic Waals institutt, og RBUP Øst & Sør, der hun satt i ledelsen for Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Blant hennes faglige interesseområder er utviklingspsykopatologi, psykisk helse i overgangen til foreldreskapet, sped- og småbarns psykiske helse og psykoterapi med barn og familier. Hun samarbeider på tvers av disipliner og fagområder og er opptatt av en så helhetlig forståelse som mulig av psykisk helse og utvikling helt fra starten av livet. Hun har arbeidet med flere studier av barn av foreldre med rusproblemer og psykiske vansker, og har siden 2012 ledet Liten i Norge, en populasjonsbasert studie der over tusen barn med foreldre har blitt fulgt fra tidlig i svangerskapet. Hun har vært aktiv både i WAIMH og i NFSU i over 30 år og har også tidligere hatt flere verv i foreningen, både som kasserer, som medlem av valgkomiteen og i perioden mellom 2008 og 2012 som leder.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *